ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
บริการทั้งหมด

               

 

          การบริการของเรา

 

1.  บริการรับซื้อลดใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล, ใบส่งสินค้า,ใบกำกับภาษี, อินวอยซ์ (Discount Invoice)  หลังจากมีการส่งสินค้า หรือการให้บริการที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว  และรอเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าของท่านซึ่งมีเครดิตเทอมเป็นระยะเวลานาน  ท่านสามารถนำเอกสารสำคัญดังกล่าวมาขายลดให้กับบริษัทฯ เพื่อรับเงินได้ก่อนกำหนด  เพื่อเสริมสภาพคล่อง หรือ นำไปหมุนเวียนในกจิการบริษัท

 

 

 

 

 

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.

บริษัท บีทูบี แฟคตอริ่ง จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่294/71-77 อาคารร่มเกล้า พร็อพเพอร์ตี้ ห้อง 307 ชั้น 3 ถนนร่มเกล้า     แขวงคลองสามประเวศ     เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ      รหัสไปรษณีย์ 10520
เบอร์โทร :  02-1849755,แฟ็กซ์ : 02-1849756      มือถือ :  081-3023709,
อีเมล : [email protected]
เว็บไซต์ : www.billforcash.net